Obchodní podmínky

vydané podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen též „občanský zákoník“)

čl. I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen též „obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností TEAM, jazykové služby, s.r.o., IČ: 04587553, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 64265, se sídlem Jablunkovská 2014/40a, Český Těšín, 737 01 (dále jen též „zhotovitel“). Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označování též jen jako „smluvní strany“.

čl. II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb (dále jen též „zakázka“ nebo „předmět plnění“) dle požadavků objednatele uvedených v objednávce.

2. Předmětem plnění mohou být i další služby (např. provedení jazykové korektury textu, grafické zpracování, tisk) podle smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

čl. III. Objednávka překladu/tlumočení

1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky objednatele, jež může být provedena i formou elektronické pošty (e-mailu) či formou elektronických objednávkových formulářů dostupných na internetových stránkách www.vasprekladatel.cz (dále jen též „objednávka“), a jejím bezvýhradným přijetím (tj. provedením souhlasu s jejím obsahem) ze strany zhotovitele. Na základě sdělených požadavků zhotovitel vyhotoví písemnou kalkulaci a zašle ji prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) objednateli. Termín dodání překladu se počítá od okamžiku písemného potvrzení o přijetí objednávky zhotovitelem.

2. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran (postačí však i jen prostřednictvím elektronické pošty, byl-li smluvní vztah ujednán též prostřednictvím elektronické pošty). Tímto není dotčeno právo zhotovitele vyplývající z čl. X odst. 4 obchodních podmínek.

3. Objednávka je pro objednatele vždy závazná, a není-li výslovně dohodnuto jinak, musí obsahovat minimálně následující informace:

»   přesnou fakturační a korespondenční adresu objednatele včetně IČ a DIČ, bylo-li přiděleno
»   o osobě, která objednávku vystavila, včetně jména, příjmení, popř. funkce, a e-mailového a telefonického kontaktu na ni
»   specifikaci překladu/tlumočení (především v případě vysoce odborného či jinak specifického předmětu plnění)
»   požadovaný či předem domluvený termín dodání překladu
»   požadovaný či předem domluvený termín zajištění tlumočení a označení místa, kde bude tlumočení požadováno
»   případná další specifika (např. v případě, že bude v průběhu tlumočení pořizován audiovizuální či vizuální záznam, je objednatel povinen toto předem písemně zhotoviteli sdělit)
»   účel, ke kterému bude zakázka použita (platí především u textů určených pro veřejnou  publikaci)
»   o osobě pověřené ke konzultaci odborné terminologie, zkratek apod.

čl. IV. Vymezení základních pojmů

Překlad – písemný převod z cizího jazyka do jazyka českého a naopak či mezi cizími jazyky navzájem.

Korektura – oprava a úprava českého či cizojazyčného textu po jeho faktické, jazykové či stylistické stránce.

Tlumočení – jazykový převod mluveného slova tlumočníkem z cizího jazyka do jazyka českého a naopak.

Základní tarifní jednotka – 1 normostrana (dále jen též „NS“) cílového textu, jímž se rozumí text v jazyce, do něhož je překlad prováděn, tj. 30 řádků po 60 úhozech, resp. 1 800 tiskových znaků včetně mezer. Upozorňujeme na skutečnost, že 1 běžná strana formátu A4 nemusí odpovídat rozsahu 1 NS, tzn., že rozsah strany formátu A4 může odpovídat 0,5 NS, ale i 4 NS, a to vždy v závislosti na typu a velikosti písma, řádkování apod. Kalkulace se provádí z cílového textu, přičemž rozsah tohoto textu se pro účely kalkulace zaokrouhluje na poloviny NS směrem nahoru. Činí-li rozsah cílového textu méně než 1 NS, zaokrouhluje se text vždy na 1 celou NS. Tzn., že např. překlad o rozsahu 0,4 NS se bude účtovat jako 1 NS, překlad o rozsahu 2,2 NS jako 2,5 NS.

čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v článku I až IV vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době, a předat ji objednateli způsobem sjednaným v objednávce. Není-li v objednávce sjednáno jinak, je místem plnění objednávky kancelář společnosti TEAM, jazykové služby, s.r.o., Jablunkovská 2014/40a, 737 01 Český Těšín. Nebylo-li v objednávce sjednáno jinak, platí, že zhotovitel je oprávněn zakázku objednateli zaslat prostřednictvím elektronické pošty na jím uvedenou e-mailovou adresu.

2. Objednatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli řádně a včas výslednou cenu zakázky dle ustanovení článku VI. Pokud objednatel z jakéhokoli důvodu na jeho straně nepřevezme vyhotovenou zakázku, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost zaplatit zhotoviteli cenu zakázky.

3. Objednatel je povinen včas a prokazatelným způsobem informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednatel je povinen informovat zhotovitele zejména o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace. Nastane-li taková či obdobná okolnost, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení zálohy v přiměřené výši. Dokud nebude záloha uhrazena, není zhotovitel povinen pokračovat ve vyhotovování zakázky a neodpovídá za takto případně vzniklé škody.

4. Zhotovitel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté objednatelem, který hodlá využít služeb zhotovitele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit, aby tyto dokumenty a informace nebyly zpřístupněny třetí osobě, vyjma osob, které se podílejí na zajištění překladu či tlumočení.

5. Převod práv – vyhotovený překlad je ve vlastnictví zhotovitele do úplného zaplacení plné ceny objednatelem.

6. Vymezení účelu překladu – objednatel je povinen informovat zhotovitele o specifickém účelu překladu v písemné objednávce (např. překlad určený k publikování apod.). Nesplní-li objednatel včas svou povinnost stanovenou v tomto odstavci, nebude brán zřetel na pozdější reklamace týkající se této skutečnosti. Nespecifikuje-li objednatel tento účel zhotoviteli, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a pro soukromé potřeby objednatele.

7. Obsahuje-li výchozí překládaný text, který je předmětem objednávky, odborné či jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Nesplní-li objednatel včas svou povinnost stanovenou v tomto odstavci, nebude brán zřetel na pozdější reklamace týkající se této terminologie.

8. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné porušení autorského práva jakýmkoli způsobem.

čl. VI. Platební podmínky

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny.

2. Minimálně účtovaný rozsah zakázky je 1 NS textu dle článku IV těchto obchodních podmínek. Pokud předběžná cena uvedená na objednávce přesahuje 10.000,- Kč, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře na částku ve výši 50 % z předpokládané ceny objednávky. Zhotovitel si vyhrazuje právo odeslat (předat) vypracované překlady objednateli až po uhrazení zálohové faktury.

3. Pokud objednatel hradí zakázku ze zahraniční banky mimo území České republiky, nese ke své tíži veškeré bankovní poplatky spojené s převodem finanční částky. V opačném případě se má za to, že objednatel nezaplatil plnou cenu zakázky.

4. Objednatel se odesláním objednávky zhotoviteli zavazuje, že uhradí nejpozději do dne uvedeného ve faktuře jako doba splatnosti cenu překladu, jejíž předběžná výše mu byla sdělena při potvrzení objednávky.

5. Objednateli překladatelských služeb je účtována základní sazba v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav a objednatel nepožaduje jeho přeložení v kratší než běžné lhůtě. U graficky náročnějších textů a formátů (např. zpracování ve formátu PDF) může zhotovitel požadovat prodloužení termínu pro vypracování zakázky nebo si je oprávněn účtovat příplatek dle ceníku či dohody s objednatelem. Příplatek je oprávněn si účtovat také v případě, že objednatel vyžaduje překlad v kratší, než jakou je běžná lhůta. 

6. Zhotovitel je oprávněn, nebude-li předem výslovně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, vystavit objednateli daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky. V případě první a druhé zakázky téhož objednatele vystaví zhotovitel fakturu ihned po přijetí objednávky, přičemž vypracovaný překlad nebude objednateli zaslán, dokud nebude na účet zhotovitele připsána celá částka uvedená ve vystavené faktuře. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé jazykové mutace zvlášť, přestože se může jednat o jednu zakázku. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění vzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada objednatele nejdříve započítána na úrok z prodlení a zbývající část na jistinu. V případě prodlení objednatele s platbou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči zhotoviteli delšího než 14 dní nemá objednatel nárok na žádnou slevu poskytovanou dle dohody s objednatelem z ceny zakázky objednané v době takovéhoto prodlení a cena takové zakázky se nezapočítává do objemu služeb pro účely poskytnutí slevy.

čl. VII. Storno podmínky

Objednávka překladu či tlumočení provedená způsobem dle čl. III je pro objednatele závazná a v případě jejího zrušení vzniká zhotoviteli nárok na úhradu celkové částky uvedené v písemné kalkulaci dle čl. III odst. 1 obchodních podmínek, jež musí být objednatelem uhrazena nejpozději do 21 dnů od provedení kalkulace.

čl. VIII. Reklamace

1. Reklamaci je objednatel povinen uplatnit vždy u zhotovitele, a to písemně (postačí však prostřednictvím elektronické pošty), přičemž v ní musí být obsažena specifikace zakázky, důvod reklamace, množství vad a přesný popis charakteru vad. Jedná-li se o reklamaci překladu, musí v něm být přehledně vyznačeny ty části, jež jsou dle objednatele vadné. Nebude-li reklamace provedena v souladu s tímto ustanovením, nebude k ní přihlíženo.

2. Řádně uplatněná reklamace bude posouzena nezávislou osobou, tj. soudním tlumočníkem či rodilým mluvčím, na níž se obě smluvní strany dohodnou. Nedohodnou-li se do 14 dnů od uplatnění reklamace, určí nezávislou osobu zhotovitel. Nezávislá osoba nesmí mít vztah k předmětu reklamace ani ke smluvním stranám a musí být schopná reklamaci objektivně posoudit. V případě, že nezávislá osoba uzná reklamaci jako oprávněnou, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z hodnoty reklamované zakázky. Nezávislá osoba může doporučit výši slevy, o níž však s konečnou platností rozhoduje zhotovitel.

3. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to až do výše ceny zakázky.

4. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění zakázky neprodleně (tzn. bez zbytečného odkladu) po zjištění, že zakázka má vady. Práva z vadného plnění zakázky zanikají, nejsou-li uplatněna včas.

5. Uplatnění reklamace nezbavuje objednatele povinnosti řádně a včas uhradit fakturu.

6. Je-li objednatel zároveň spotřebitelem, pak platí, že pokud mezi zhotovitelem a objednatelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel (objednatel) právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

čl. IX. Závazek objednatele

Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti týkající se zakázky přímo se zhotovitelem, nikoliv s překladatelem či tlumočníkem spolupracujícími se zhotovitelem. Pokud bude mít objednatel v budoucnu zájem na využití dalších služeb zhotovitele, zavazuje se v tomto případě kontaktovat zhotovitele a postupovat dle čl. III obchodních podmínek. Objednatel bere výslovně na vědomí, že není oprávněn za tímto účelem kontaktovat překladatele či tlumočníka spolupracující se zhotovitelem. Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Nárok zhotovitele na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

čl. X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že:

»   veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi,
»   spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či  ukončení,
»   práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající,
»   otázky právní platnosti tohoto právního vztahu,
»   otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude  neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno,

budou řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Tyto obchodní podmínky jsou, není-li smluvně mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, platné a účinné od 1. 10. 2013.

4. Zhotovitel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně změnit, což objednatel bere na vědomí a s tímto souhlasí. Aktuální znění obchodních podmínek zhotovitel zveřejňuje na internetových stránkách www.vasprekladatel.cz.

5. Objednatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých zhotoviteli, a to v rozsahu nezbytně nutném pro účely zakázky, přičemž tento souhlas uděluje nejméně na dobu 3 let od vzniku smluvního vztahu mezi smluvními stranami.

Kontakt

Jablunkovská 2014/40a, 737 01, Český Těšín
+420 774 290 509
info@vasprekladatel.cz